Cheyney University Employer/University Affiliation Agreement

The Employer/University Affiliation Agreement establishes the relationship between Cheyney University of Pennsylvania and the Orginization.